Het eerste principe

Als wolk van getuigen belijden we in onze plaatselijke groep onze zonden, onderwijzen we elkaar, wijzen we elkaar terecht en bidden we voor elkaar.

Omdat de tegenstander er alles aan zal doen om verdeeldheid te creëren in de plaatselijke groepen zodat de missie van Jezus niet uitgevoerd kan worden, moeten we strijden om te leven in het licht. Juist ook in deze groepen is het goed om onze zorgen met elkaar te delen en elkaar de overtredingen te belijden (Jakobus 5:16).

Om samen te strijden en het heerlijke nieuws van Jezus bekend te maken moeten we elkaar kennen en kunnen we niet leven met een beetje zuurdeeg in ons midden wat ons kreupel zal maken voor de missie (1 Korinthe 5).

Wanneer iemand in de plaatselijke groep in zonde blijft leven, terwijl we hem daar persoonlijk, in de plaatselijke groep en met de leiders van de algemene groep op hebben gewezen en hem gesmeekt hebben om zich te bekeren, moeten we diegene weigeren om nog deel te nemen aan de missie’s, tot hij tot inkeer komt en levensverandering blijkt.

Het tweede principe

Als wolk van getuigen zien we erop toe dat de plaatselijke groepen onder verantwoording staan van mannen.

De plaatselijke groepen staan onder verantwoording van mannen die voldoen aan de eisen van Nieuw Testamentische leiders en verantwoording afleggen aan de leiders van de algemene groep. De groepen staan onder verantwoording van mannen die niet pas tot geloof gekomen zijn, verslaafd zijn, vechtlustig zijn of uit zijn op winst; mannen die beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij zijn, mannen die onderwijs en leiding kunnen geven en een goed getuigenis hebben van anderen (1 Timotheüs 3:2-7).

We erkennen dat ze niet dezelfde rol hebben als de oudsten die in 1 Timotheüs 3:2-7 omschreven worden, maar zij die verantwoordelijk zijn voor de groep en de leiding hebben tijdens de missies moeten voldoen aan deze eisen voor het fysieke en geestelijke welzijn van de groep.

Groepsleiders worden aangesteld na gebed en een gesprek met de groepsleiders van de algemene groep.

Hoewel het Nieuwe Testament de eindverantwoording legt bij mannen die voldoen aan de eisen zoals omschreven in 1 Timotheüs 3:2-7 kunnen er groepen zijn waar geen (bekwame) mannen zijn die de groep kunnen leiden waardoor deze rol door vrouwen wordt vervuld. Ook deze groepsleiders leggen verantwoording af aan de leiders van de algemene groep. Zodra zich bij deze groepen (bekwame) mannen voegen zal de verantwoording na gebed en een gesprek met de leiders van de algemene groep daaraan overgedragen worden.

Het derde principe

Als wolk van getuigen bewaken we veiligheid en heiligheid door twee aan twee op pad te gaan en ons te richten op mensen van hetzelfde geslacht.

Als schapen temidden van de wolven dringen we er, zoals Jezus, op aan om twee aan twee op pad te gaan. In gesprekken en moeilijke situaties kunnen we soms dingen over het hoofd zien en kunnen we elkaar steunen en aanvullen. Ook bevordert dit de betrouwbaarheid van ons getuigenis en ook de betrouwbaarheid van onze verantwoording naar de plaatselijke groepen.

Een ander terrein waar de Tegenstander graag aanvalt is de aantrekkingskracht die er is tussen mannen en vrouwen. Om ons getuigenis niet te bezoedelen door vleselijke verlangens is het goed om ons te richten op mensen van hetzelfde geslacht. Broeders houden contact met mannen, zusters met vrouwen.

Het vierde principe

Als wolk van getuigen verwachten we dat God financieel zal voorzien in alles wat we nodig hebben en leggen we in de algemene groep verantwoording af van giften en uitgaven.

Alles wat we nodig hebben, fysiek, financieel en geestelijk verwachten we van de Vader der lichten van wie alle goede gaven neerdalen. Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen (2 Korinthe 9:10). Zo zijn we ook rentmeesters van Zijn gaven en willen we niets verspillen.

In samenwerking met St. Werkers in de Wijngaard zijn alle giften aftrekbaar van de belasting en zullen we elk jaar een overzicht geven van alle inkomsten en uitgaven. Een overzicht hiervan is ook op andere momenten op aanvraag in te zien.