Het eerste principe

Als wolk van getuigen zijn we geroepen om in Jezus’ Naam en vervuld met de Heilige Geest overal bekering, geloof en vergeving van zonden te verkondigen.

De laatste woorden van Jezus zoals we die vinden in Mattheüs 28, Markus 16 en Lukas 24 bevatten het zendingsbevel. En zoals de laatste woorden van iemand die stervend is groot gewicht hebben, zo ook Jezus’ laatste woorden. Dit was Zijn laatste wil voor Zijn discipelen. Hij zend Zijn discipelen, vervuld met de Heilige Geest, in de wereld, naar alle volken, om discipelen te maken, hen te dopen en hun vervolgens alles te leren in acht te nemen wat Hij geboden heeft. 

We maken discipelen door evangelisatie en persoonlijk discipelschap. Evangelisatie omvat de oproep tot bekering en geloof en de belofte van vergeving van zonden. Persoonlijk discipelschap omvat groeien in het onderhouden van alles wat Jezus geboden heeft.

Dit is niet alleen ons verlangen, maar ook onze roeping. Hiertoe zijn we geroepen, tot Zijn wonderbaar licht om te schijnen als kinderen van het licht te midden van een verkeerd en ontaard geslacht (Filippenzen 2:15), om Zijn getuigen te zijn (Handelingen 1:8).

Het tweede principe

Als wolk van getuigen gaan we samen op missie om op verschillende openbare terreinen gesprekken te voeren, folders te verspreiden, te zingen of te preken.

Om het heerlijke Evangelie van Jezus aan alle mensen bekend te maken, gaan we de straat op zoals de eerste gelovigen die “overal verspreid waren, het land doortrokken en het Woord verkondigden” (Handelingen 8:4). We doen dit op verschillende manieren die het Woord centraal stellen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. 

In winkelstraten spreken we mensen aan en delen we folders uit, in de wijk gaan we huis aan huis om gesprekken te hebben en lectuur achter te laten en op markten, pleinen of bejaardentehuizen zingen we Evangelisatieliederen die het Evangelie verkondigen en nodigen tot Jezus. Ook organiseren we samenkomsten waar we het Evangelie prediken.

Het derde principe

Als wolk van getuigen vormen we voor geïnteresseerden huisgroepen om kennis te maken met Jezus en Zijn missie, en hen als discipelen alles te leren onderhouden wat Jezus geboden heeft.

Jezus’ missie is meer dan aanspreken van mensen op straat. Zo verlangen we ernaar dat meer en meer mensen kennis maken met Jezus en Zijn heerlijke Evangelie. Dit doen we door huisgroepen te vormen waarin we geïnteresseerden aan de hand van de Bijbel meer leren over Jezus. 

Daarnaast nodigt Jezus iedereen uit om Hem te volgen, van Hem te leren en zo het eeuwige leven te ontvangen. Daarom stimuleren we persoonlijk discipelschap waarin we een tijd intensief optrekken met iemand en zo voorleven wie Jezus is (1 Korinthe 4:16).

Het vierde principe

Als wolk van getuigen uit verschillende plaatselijke gemeenten werken we samen met plaatselijke gemeenten en organisaties met hetzelfde doel: Het prediken van geloof, bekering en vergeving van zonden.

Als getuigen van Jezus, die van Hem verschillende gaven hebben gekregen, verlangen we ernaar om samen te werken met anderen om zo als één lichaam met verschillende leden en functies Jezus’ missie uit te voeren.

Hoewel ons land verdeeld is, er veel onenigheid is en we in details vaak veel verschillen, verlangen we ernaar om als Jezus’ getuigen samen te werken in de hoofdzaken.

Doordrenkt met dezelfde Geest hebben we elkaar nodig en kunnen we Jezus’ missie niet uitvoeren zonder samenwerking met plaatselijke gemeenten en organisaties. En met de gaven die Jezus ons gegeven heeft, is het ons verlangen om aanvullen wat in plaatselijke gemeenten en organisaties ontbreekt.

Het vijfde principe

Als wolk van getuigen zien we toe op de veiligheid en (geestelijke) gezondheid van de getuigen door aan elkaar verantwoording af te leggen.

In deze gebroken wereld waarin we ook als volgelingen van Jezus nog niet volkomen verlost zijn van de neiging om te zondigen en de gevolgen van de zonde, is openheid en integriteit van levensbelang, ook voor de betrouwbaarheid van ons getuigenis.

We komen in aanraking met gevallen mensen die geneigd zijn tot zonde, daarom zien we erop toe dat we daarin nooit alleen staan maar twee aan twee op pad gaan.

Daarnaast willen we situaties die tot zonde kunnen leiden vermijden. We beschermen onszelf en elkaar door grote waarde te hechten aan het afleggen van verantwoording.