Het eerste principe

Als wolk van getuigen getuigen we van Gods heerlijke karakter, de zondigheid van de mens, het komende oordeel, de vrije genade in Christus en roepen we op tot bekering en geloof met de belofte van de Heilige Geest die levens veranderd.

Zoals de eerste discipelen getuigen van Jezus Zijn woorden bekend maakten onder Joden en heidenen, zo verlangen we heel Jezus’ boodschap onveranderd en vrijmoedig te verkondigen, in de wetenschap dat het voor sommigen een struikelblok en voor anderen dwaasheid zal lijken. 

De bovenstaande essentiële punten vormen de kern van onze boodschap, dit is waar we van getuigen wanneer we in gesprek gaan, folders uitdelen of liederen zingen. Hoewel we niet altijd onze hele boodschap kwijt kunnen en we de leiding van de Heilige Geest nodig hebben om de juiste woorden op het juiste moment te spreken, verlangen we dat deze boodschap uiteindelijk bekend wordt in de omgeving waar we getuigen.

Lees voor een diepere verklaring van het Evangelie het eerste hoofdstuk uit het boek Jezus’ Missie wat je in papiervorm gratis aan kunt vragen bij je groepsleider.

Het tweede principe

Als wolk van getuigen zien we de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en onderwerpen we wat we geloven en hoe we ons gedragen aan dit Woord.

We geloven dat de Bijbel, bestaande uit de zesenzestig boeken van het Oude en Nieuwe Testament, het Woord van God is wat Hij doormiddel van verschillende mensen, door de eeuwen heen, onder Zijn leiding tot ons gesproken heeft. De Bijbel is onfeilbaar in haar boodschap en zonder fouten in de originele manuscripten.

Het Woord van God wat we in de Bijbel vinden heeft het grootste gezag in ons leven en bepaald wat we geloven omdat Hij gedaan heeft wat Hij gesproken heeft. In Jezus en wat Hij gedaan heeft, zien we dat God Zijn Woord gehouden heeft en dat Hij betrouwbaar is.

Door Zijn Geest is de Bijbel meer dan een boek, maar Gods Woord met heerlijk nieuws, betrouwbare beloften en onderwijs om getroost te leven en gelukkig te sterven.

Het derde principe

Als wolk van getuigen erkennen we Gods soevereiniteit in de redding van zielen wat ons bewaard voor moedeloosheid en verzekerd van het volbrengen van de missie.

Wanneer de redding van zielen van ons afhankelijk zou zijn, zou het werk onmogelijk zijn. Geboren als slaven van de zonde (Galaten 4:3) is Gods bovennatuurlijke ingrijpen nodig om zij die dood zijn in zonden en misdaden tot leven te wekken (Efeze 2:1; Kolossenzen 2). We vertrouwen erop dat Hij dat ook zal doen wanneer we Zijn aangewezen instrumenten gebruiken en Zijn Evangelie verkondigen, de kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft (Romeinen 1:16).

Omdat God soeverein is weten we dat er mensen gered zullen worden, dat de schapen Zijn stem zullen horen (Johannes 10:16), dat iedereen die Hij aan Jezus gegeven heeft tot Hem zullen komen (Johannes 6:37). Dit geeft ons moed, het zal niet voor niets zijn!

Het vierde principe

Als wolk van getuigen zijn we afhankelijk van de Heilige Geest en verwachten we persoonlijk van Hem vrijmoedigheid, woorden en bovennatuurlijke kracht om Zijn missie uit te voeren.

Jezus’ missie is onmogelijk in eigen kracht. We hebben ieder afzonderlijk bovennatuurlijke kracht nodig en daarvoor verwachten we de Helper die Jezus belooft heeft toen Hij zei: “u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn.” (Handelingen 1:8).

  • We verwachten de Heilige Geest die ons de heerlijkheid van Jezus’ en Zijn Evangelie laat zien zodat we Hem vrijmoedig en onbevreesd ten toonstellen (Handelingen 4:31) 
  • We verwachten de Heilige Geest die ons leidt in heel de waarheid en ons specifieke woorden geeft die degenen die we ontmoeten op dat moment nodig hebben (Johannes 16:13) 
  • We verwachten de Heilige Geest die door ons heen Zijn bovennatuurlijke kracht wil bewijzen door tekenen en wonderen die de boodschap onderstrepen (Handelingen 14:3).

Ook voor degenen die we ontmoeten vertrouwen we erop dat de Heilige Geest zal waaien waarheen Hij wil en naar Zijn soevereine wil hén zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, levend zal maken en tot bekering en geloof zal brengen in Jezus Christus die God bestemd heeft tot het eeuwige leven (Johannes 3:8; Johannes 16:8; Handelingen 13:48).

Het vijfde principe

Als wolk van getuigen zijn we bereid om met degenen die we ontmoeten te bidden om tijdelijke en natuurlijke zegen, maar vooral om eeuwige geestelijke zegen.

Als uitdrukking van Jezus’ lichaam verlangen we zowel de natuurlijke tijdelijke zegen als de eeuwige geestelijke zegen voor degenen die we ontmoeten. Daarom willen we degenen die we ontmoeten in gebed aan God opdragen. Hoewel we vooral geven om het eeuwige geestelijke welzijn zijn we ook bereid te bidden om lichamelijke zegen, financiële zegen, relationele zegen en psychische zegen.

We stellen voor om daarvoor tijdens de ontmoeting te bidden en gaan vrijmoedig naar Gods genadetroon op grond van Zijn beloften en Jezus’ bloed waarmee Hij zegen kocht voor hen die vloek verdienen.