6. Veiligheid en verantwoording

Handboek

6. Veiligheid en verantwoording

Inhoudsopgave
Het eerste principe

Als wolk van getuigen belijden we in onze plaatselijke groep onze zonden, onderwijzen we elkaar, wijzen we elkaar terecht en bidden we voor elkaar.

Omdat de tegenstander er alles aan zal doen om verdeeldheid te creëren in de plaatselijke groepen zodat de missie van Jezus niet uitgevoerd kan worden, moeten we strijden om te leven in het licht. Juist ook in deze groepen is het goed om onze zorgen met elkaar te delen en elkaar de overtredingen te belijden (Jakobus 5:16).

Om samen te strijden en het heerlijke nieuws van Jezus bekend te maken moeten we elkaar kennen en kunnen we niet leven met een beetje zuurdeeg in ons midden wat ons kreupel zal maken voor de missie (1 Korinthe 5).

Wanneer iemand in de plaatselijke groep in zonde blijft leven, terwijl we hem daar persoonlijk, in de plaatselijke groep en met de leiders van de algemene groep op hebben gewezen en hem gesmeekt hebben om zich te bekeren, moeten we diegene weigeren om nog deel te nemen aan de missie’s, tot hij tot inkeer komt en levensverandering blijkt.

Het tweede principe

Als wolk van getuigen zien we erop toe dat de plaatselijke groepen onder verantwoording staan van mannen.

De plaatselijke groepen staan onder verantwoording van mannen die voldoen aan de eisen van Nieuw Testamentische leiders en verantwoording afleggen aan de leiders van de algemene groep. De groepen staan onder verantwoording van mannen die niet pas tot geloof gekomen zijn, verslaafd zijn, vechtlustig zijn of uit zijn op winst; mannen die beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij zijn, mannen die onderwijs en leiding kunnen geven en een goed getuigenis hebben van anderen (1 Timotheüs 3:2-7).

We erkennen dat ze niet dezelfde rol hebben als de oudsten die in 1 Timotheüs 3:2-7 omschreven worden, maar zij die verantwoordelijk zijn voor de groep en de leiding hebben tijdens de missies moeten voldoen aan deze eisen voor het fysieke en geestelijke welzijn van de groep.

Groepsleiders worden aangesteld na gebed en een gesprek met de groepsleiders van de algemene groep.

Hoewel het Nieuwe Testament de eindverantwoording legt bij mannen die voldoen aan de eisen zoals omschreven in 1 Timotheüs 3:2-7 kunnen er groepen zijn waar geen (bekwame) mannen zijn die de groep kunnen leiden waardoor deze rol door vrouwen wordt vervuld. Ook deze groepsleiders leggen verantwoording af aan de leiders van de algemene groep. Zodra zich bij deze groepen (bekwame) mannen voegen zal de verantwoording na gebed en een gesprek met de leiders van de algemene groep daaraan overgedragen worden.

Het derde principe

Als wolk van getuigen bewaken we veiligheid en heiligheid door twee aan twee op pad te gaan en ons te richten op mensen van hetzelfde geslacht.

Als schapen temidden van de wolven dringen we er, zoals Jezus, op aan om twee aan twee op pad te gaan. In gesprekken en moeilijke situaties kunnen we soms dingen over het hoofd zien en kunnen we elkaar steunen en aanvullen. Ook bevordert dit de betrouwbaarheid van ons getuigenis en ook de betrouwbaarheid van onze verantwoording naar de plaatselijke groepen.

Een ander terrein waar de Tegenstander graag aanvalt is de aantrekkingskracht die er is tussen mannen en vrouwen. Om ons getuigenis niet te bezoedelen door vleselijke verlangens is het goed om ons te richten op mensen van hetzelfde geslacht. Broeders houden contact met mannen, zusters met vrouwen.

Het vierde principe

Als wolk van getuigen verwachten we dat God financieel zal voorzien in alles wat we nodig hebben en leggen we in de algemene groep verantwoording af van giften en uitgaven.

Alles wat we nodig hebben, fysiek, financieel en geestelijk verwachten we van de Vader der lichten van wie alle goede gaven neerdalen. Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen (2 Korinthe 9:10). Zo zijn we ook rentmeesters van Zijn gaven en willen we niets verspillen.

In samenwerking met St. Werkers in de Wijngaard zijn alle giften aftrekbaar van de belasting en zullen we elk jaar een overzicht geven van alle inkomsten en uitgaven. Een overzicht hiervan is ook op andere momenten op aanvraag in te zien.


5. Samenwerking

Handboek

5. Samenwerking

Inhoudsopgave
Het eerste principe

Als wolk van getuigen willen we het werk van plaatselijke gemeenten en organisaties met hetzelfde doel ondersteunen en aanvullen wat ontbreekt.

De plaatselijke gemeente waar we onderdeel van zijn, is de beste plek om Jezus’ missie uit te voeren. Daarom werken we samen met onze gemeente en verlangen we ernaar dat dit werk vanuit onze gemeente ondersteund wordt, doormiddel van gebed en mankrachten.

Wanneer onze plaatselijke gemeente onze inspanningen om geloof, bekering en vergeving van zonden te verkondigen en hen die tot geloof komen alles te leren wat Jezus geboden heeft, niet aanmoedigen, blijven we toch gehoorzaam aan Jezus’ missie en proberen zo aan te vullen wat er in die plaatselijke gemeente ontbreekt.

Het tweede principe

Als wolk van getuigen maken we onszelf bekend als volgelingen van Jezus uit verschillende plaatselijke gemeenten.

Vanwege de vele Christelijke denominaties en groepen in ons land gaan we niet op missie in naam van een denominatie of groep, ook niet namens Wolk van Getuigen. Dit is slechts een een werktitel, niet om ons te onderscheiden maar om het organisatorisch overzichtelijk te maken.

Daarom geven we tijdens onze missies aan dat we volgelingen van Jezus zijn uit verschillende plaatselijke gemeenten die zich verbonden weten met de plaatselijke uitdrukkingen van Jezus’ wereldwijde gemeente die Hem op grond van het onfeilbare Woord van God, met de hulp van de Heilige Geest, in alles willen volgen en verheerlijken en elkaar daartoe ook aanmoedigen en ondersteunen, tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Het derde principe

Als wolk van getuigen verwijzen we zo nodig door naar organisaties en personen die met hun specifieke gaven en ervaring meewerken in Jezus’ missie.

Als lichaam met verschillende leden die allemaal van Jezus verschillende gaven hebben gekregen werken we samen met de organisatie Volgelingen van Jezus die de plaatselijke groepen toerusten in het Evangelisatiewerk en ons ondersteunen in de nazorg met een netwerk van volwassen volgelingen van Jezus door het hele land.

Daarnaast verwijzen we hen die worstelen met diepere geestelijke problemen door naar het CPC en bieden we anderen de maandelijkse of fulltime bijbelschool van Hebron Missie aan voor intensievere discipelschapstraining. 

Het vierde principe

Als wolk van getuigen werken we als plaatselijke groepen samen door hulpvragen uit te wisselen en zorg te dragen voor noden in andere plaatselijke groepen.

Als plaatselijke groepen ondersteunen we elkaar. Wanneer we iemand ontmoeten die in de omgeving leeft van een andere plaatselijke groep, nemen we dit van elkaar over.

Ook onderling zien we erop toe dat we de taken verdelen, elkaars gaven leren kennen en zo als een lichaam samenwerken terwijl we elkaar dienen.


4. Discipelschap

Handboek

4. Discipelschap

Inhoudsopgave
Het eerste principe

Als wolk van getuigen stellen we hen die met ons in aanraking komen in de gelegenheid om contact te houden en gepaste nazorg te ontvangen.

Wanneer we iemand ontmoet hebben stellen we voor contact te houden door het algemene nummer van Wolk van Getuigen uit te wisselen (06 53641812) of door te verwijzen naar de website (wolkvangetuigen.nl). In sommige gevallen laten we met gepaste voorzichtigheid ons eigen nummer achter. Daarnaast zullen er verschillende manieren om contact te houden, of te zoeken, opgenomen worden in het Evangelisatiemateriaal wat we bieden.

Zo verlangen we ernaar om iedereen die contact opneemt gepaste nazorg te bieden in de vorm van een gesprek, gebed, de huisgroepen, persoonlijk discipelschap of door te verwijzen naar een gemeente of organisatie met gepastere gaven of meer ervaring, zoals Volgelingen van Jezus.

Het tweede principe

Als wolk van getuigen vormen we huisgroepen om met anderen aan de hand van Christianity Explored kennis te maken met Jezus’ missie.

Voor degenen die meer willen weten over Jezus en Zijn missie vormen we huisgroepen onder leiding van volwassen volgelingen van Jezus die elkaar geregeld opzoeken om samen te eten, vragen te stellen en te bidden.

Deze groepen beginnen we met een introductiemoment voor Christianity Explored. Aan de hand van Christianity Explored komen we de volgende zeven momenten samen komen om na te denken over de drie belangrijkste vragen: Wie is Jezus? Waarom kwam Hij naar de wereld en wat betekent het om Hem te volgen?

Deze groepen blijven ook nadat Christianity Explored is afgerond samenkomen om eventueel aan de hand van Discipleship Explored en/of Bijbelstudie verder gevormd te worden.

Het handboek, de bijbehorende video’s met ondertiteling en het werkboek van Christianity Explored en Discipleship Explored zijn kosteloos aan te vragen bij de algemene groepsleiders. Meer informatie: ibb.nu/christianity-explored

Het derde principe

Als wolk van getuigen bieden we persoonlijk discipelschap doormiddel van Bijbelstudie en het intensief voorleven van wie Jezus is.

Het maken van discipelen omvat niet alleen evangelisatie of het leren kennen van Jezus in huisgroepen maar ook persoonlijk discipelschap. We leren hen die zich afkeren van hun zonden, vertrouwen op Gods genade in Christus en Hem stervend aan zichzelf willen volgen in een nieuw leven, alles wat Jezus geleerd heeft door het hun voor te leven. 

Zo bieden we nieuwe discipelen van Jezus na gebed aan om een tijd intensief met iemand van ons door te brengen zodat ze zien hoe het is om Jezus’ te volgen in de praktijk.

Dit vraagt van ons als getuigen geestelijke volwassenheid, een Bijbelse gastvrijheid en toewijding aan hen die Jezus minder lang volgen. 

Het vierde principe

Als wolk van getuigen verlangen we ernaar dat zij die tot geloof komen en Jezus willen volgen uiteindelijk onderdeel worden van een plaatselijke gemeente.

We brengen allereerst zielen bij Jezus, niet bij ons kerkverband of de organisatie waarmee we ons verbonden weten. Maar na de eerste ontmoetingen, een tijd van eerste kennismaking met Jezus in de huisgroepen en een periode van persoonlijk discipelschap (indien mogelijk in de context van een plaatselijke gemeente) verlangen we ernaar dat zij die tot geloof gekomen zijn zich verbinden aan een Bijbelgetrouwe gemeente in de buurt.

We verlangen ernaar dat ze daar, omringd door Geestvervulde broeders en zusters, gevoed en gevormd worden naar Jezus’ beeld om vervolgens ook uit te gaan om vervuld met de Heilige Geest overal bekering, geloof en vergeving van zonden te verkondigen. Zo zien we ernaar uit dat discipelen zich vermenigvuldigen en steeds meer zielen gered worden.


3. Plaatselijke groepen

Handboek

3. Plaatselijke groepen

Inhoudsopgave
Het eerste principe

Als wolk van getuigen bidden we dat God getuigen uitzend in onze omgeving en nodigen we broeders en zusters uit om samen te werken in Jezus’ missie.

De plaatselijke groepen groeien doordat we bidden dat de Heer van de oogst arbeiders uitzend (Mattheüs 9:38). Daarnaast spreken we met broeders en zusters in onze omgeving over het werk en de dringende noodzaak om ook op deze manier deel te nemen aan Jezus’ missie. 

Ook via de sociale media en de website wolkvangetuigen.nl kunnen mensen zich na gebed en een gesprek met de groepsleiders bij een plaatselijke groep aansluiten.

Het tweede principe

Als wolk van getuigen vormen we plaatselijke groepen van minimaal 8 personen die zich vermenigvuldigen in een andere omgeving zodra er een nieuwe groep van minimaal acht personen gevormd kan worden.

Om de organisatie van missies overzichtelijk te houden vormen we plaatselijke groepen van minimaal acht personen. Deze groep kan uitgroeien tot zestien personen waarna de groep opgedeeld wordt om ieder afzonderlijk een gebied te bereiken. Zo vermenigvuldigen we de groepen om zoveel mogelijk gebieden te bereiken met het Evangelie. 

Wanneer er, om welke reden dan ook, een aantal mensen de groep verlaten, zullen we missies blijven organiseren terwijl we biddend uitzien naar anderen die de groep versterken of de kleinere groep samenvoegen met een andere groep in de omgeving.

Het derde principe

Als wolk van getuigen gaan we met onze plaatselijke groep minstens één keer per maand op missie om dit Evangelie bekend te maken.

De groep getuigen die door het hele land verspreid zijn, zijn verdeeld over kleinere plaatselijke groepen. De meeste groepen gaan om de week samen op missie, andere groepen elke week. 

Daarnaast gaan groepsleden soms twee aan twee op missie om het Evangelie in ziekenhuizen of bejaardentehuizen te delen en te bidden met zieken en ouderen. Zo zijn er verschillende momenten waarop we als wolk van getuigen Jezus’ missie uitvoeren.

Wanneer groepsleden minder vaak meegaan op missie zal de groepsleider in een persoonlijk gesprek vragen naar de reden daarvoor, zo nodig met diegene bidden en eventueel laten gaan wanneer de Heere diegene ergens anders roept.

Het vierde principe

Als wolk van getuigen komen we een moment voorafgaand aan de missie samen om te bidden, te zingen, Gods Woord te overdenken, en moeilijke situaties en vragen te bespreken.

De eerste discpelen konden niets, waren krachteloos en werden opgeroepen om in de stad te blijven tot ze bekleed waren met “kracht uit de hoogte” (Lukas  24:47). Zo is het ook voor ons onmogelijk en zijn we volkomen afhankelijk van Gods genadige hulp door Zijn beloofde Heilige Geest.

Daarom komen we in de week, de dag of het moment voorafgaand aan de missie samen. We bemoedigen en onderwijzen elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Daarnaast wekken we elkaar op door Jezus’ Evangelie te overdenken en te bidden. We bidden om vrijmoedigheid, bovennatuurlijke kracht en open harten die voorbereid zijn om te reageren op het Evangelie.

Daarnaast komen we geregeld samen om Gods Woord te overdenken en Bijbelstudie te doen aan de hand van moeilijke situaties en vragen. Wanneer we daar in onze plaatselijke groep niet uitkomen, gaan we met deze situaties en vragen naar de algemene groep.


2. De theologie

Handboek

2. De theologie

Inhoudsopgave
Het eerste principe

Als wolk van getuigen getuigen we van Gods heerlijke karakter, de zondigheid van de mens, het komende oordeel, de vrije genade in Christus en roepen we op tot bekering en geloof met de belofte van de Heilige Geest die levens veranderd.

Zoals de eerste discipelen getuigen van Jezus Zijn woorden bekend maakten onder Joden en heidenen, zo verlangen we heel Jezus’ boodschap onveranderd en vrijmoedig te verkondigen, in de wetenschap dat het voor sommigen een struikelblok en voor anderen dwaasheid zal lijken. 

De bovenstaande essentiële punten vormen de kern van onze boodschap, dit is waar we van getuigen wanneer we in gesprek gaan, folders uitdelen of liederen zingen. Hoewel we niet altijd onze hele boodschap kwijt kunnen en we de leiding van de Heilige Geest nodig hebben om de juiste woorden op het juiste moment te spreken, verlangen we dat deze boodschap uiteindelijk bekend wordt in de omgeving waar we getuigen.

Lees voor een diepere verklaring van het Evangelie het eerste hoofdstuk uit het boek Jezus’ Missie wat je in papiervorm gratis aan kunt vragen bij je groepsleider.

Het tweede principe

Als wolk van getuigen zien we de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en onderwerpen we wat we geloven en hoe we ons gedragen aan dit Woord.

We geloven dat de Bijbel, bestaande uit de zesenzestig boeken van het Oude en Nieuwe Testament, het Woord van God is wat Hij doormiddel van verschillende mensen, door de eeuwen heen, onder Zijn leiding tot ons gesproken heeft. De Bijbel is onfeilbaar in haar boodschap en zonder fouten in de originele manuscripten.

Het Woord van God wat we in de Bijbel vinden heeft het grootste gezag in ons leven en bepaald wat we geloven omdat Hij gedaan heeft wat Hij gesproken heeft. In Jezus en wat Hij gedaan heeft, zien we dat God Zijn Woord gehouden heeft en dat Hij betrouwbaar is.

Door Zijn Geest is de Bijbel meer dan een boek, maar Gods Woord met heerlijk nieuws, betrouwbare beloften en onderwijs om getroost te leven en gelukkig te sterven.

Het derde principe

Als wolk van getuigen erkennen we Gods soevereiniteit in de redding van zielen wat ons bewaard voor moedeloosheid en verzekerd van het volbrengen van de missie.

Wanneer de redding van zielen van ons afhankelijk zou zijn, zou het werk onmogelijk zijn. Geboren als slaven van de zonde (Galaten 4:3) is Gods bovennatuurlijke ingrijpen nodig om zij die dood zijn in zonden en misdaden tot leven te wekken (Efeze 2:1; Kolossenzen 2). We vertrouwen erop dat Hij dat ook zal doen wanneer we Zijn aangewezen instrumenten gebruiken en Zijn Evangelie verkondigen, de kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft (Romeinen 1:16).

Omdat God soeverein is weten we dat er mensen gered zullen worden, dat de schapen Zijn stem zullen horen (Johannes 10:16), dat iedereen die Hij aan Jezus gegeven heeft tot Hem zullen komen (Johannes 6:37). Dit geeft ons moed, het zal niet voor niets zijn!

Het vierde principe

Als wolk van getuigen zijn we afhankelijk van de Heilige Geest en verwachten we persoonlijk van Hem vrijmoedigheid, woorden en bovennatuurlijke kracht om Zijn missie uit te voeren.

Jezus’ missie is onmogelijk in eigen kracht. We hebben ieder afzonderlijk bovennatuurlijke kracht nodig en daarvoor verwachten we de Helper die Jezus belooft heeft toen Hij zei: “u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn.” (Handelingen 1:8).

  • We verwachten de Heilige Geest die ons de heerlijkheid van Jezus’ en Zijn Evangelie laat zien zodat we Hem vrijmoedig en onbevreesd ten toonstellen (Handelingen 4:31) 
  • We verwachten de Heilige Geest die ons leidt in heel de waarheid en ons specifieke woorden geeft die degenen die we ontmoeten op dat moment nodig hebben (Johannes 16:13) 
  • We verwachten de Heilige Geest die door ons heen Zijn bovennatuurlijke kracht wil bewijzen door tekenen en wonderen die de boodschap onderstrepen (Handelingen 14:3).

Ook voor degenen die we ontmoeten vertrouwen we erop dat de Heilige Geest zal waaien waarheen Hij wil en naar Zijn soevereine wil hén zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, levend zal maken en tot bekering en geloof zal brengen in Jezus Christus die God bestemd heeft tot het eeuwige leven (Johannes 3:8; Johannes 16:8; Handelingen 13:48).

Het vijfde principe

Als wolk van getuigen zijn we bereid om met degenen die we ontmoeten te bidden om tijdelijke en natuurlijke zegen, maar vooral om eeuwige geestelijke zegen.

Als uitdrukking van Jezus’ lichaam verlangen we zowel de natuurlijke tijdelijke zegen als de eeuwige geestelijke zegen voor degenen die we ontmoeten. Daarom willen we degenen die we ontmoeten in gebed aan God opdragen. Hoewel we vooral geven om het eeuwige geestelijke welzijn zijn we ook bereid te bidden om lichamelijke zegen, financiële zegen, relationele zegen en psychische zegen.

We stellen voor om daarvoor tijdens de ontmoeting te bidden en gaan vrijmoedig naar Gods genadetroon op grond van Zijn beloften en Jezus’ bloed waarmee Hij zegen kocht voor hen die vloek verdienen.


1. De missie

Handboek

1. De missie

Inhoudsopgave
Het eerste principe

Als wolk van getuigen zijn we geroepen om in Jezus’ Naam en vervuld met de Heilige Geest overal bekering, geloof en vergeving van zonden te verkondigen.

De laatste woorden van Jezus zoals we die vinden in Mattheüs 28, Markus 16 en Lukas 24 bevatten het zendingsbevel. En zoals de laatste woorden van iemand die stervend is groot gewicht hebben, zo ook Jezus’ laatste woorden. Dit was Zijn laatste wil voor Zijn discipelen. Hij zend Zijn discipelen, vervuld met de Heilige Geest, in de wereld, naar alle volken, om discipelen te maken, hen te dopen en hun vervolgens alles te leren in acht te nemen wat Hij geboden heeft. 

We maken discipelen door evangelisatie en persoonlijk discipelschap. Evangelisatie omvat de oproep tot bekering en geloof en de belofte van vergeving van zonden. Persoonlijk discipelschap omvat groeien in het onderhouden van alles wat Jezus geboden heeft.

Dit is niet alleen ons verlangen, maar ook onze roeping. Hiertoe zijn we geroepen, tot Zijn wonderbaar licht om te schijnen als kinderen van het licht te midden van een verkeerd en ontaard geslacht (Filippenzen 2:15), om Zijn getuigen te zijn (Handelingen 1:8).

Het tweede principe

Als wolk van getuigen gaan we samen op missie om op verschillende openbare terreinen gesprekken te voeren, folders te verspreiden, te zingen of te preken.

Om het heerlijke Evangelie van Jezus aan alle mensen bekend te maken, gaan we de straat op zoals de eerste gelovigen die “overal verspreid waren, het land doortrokken en het Woord verkondigden” (Handelingen 8:4). We doen dit op verschillende manieren die het Woord centraal stellen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. 

In winkelstraten spreken we mensen aan en delen we folders uit, in de wijk gaan we huis aan huis om gesprekken te hebben en lectuur achter te laten en op markten, pleinen of bejaardentehuizen zingen we Evangelisatieliederen die het Evangelie verkondigen en nodigen tot Jezus. Ook organiseren we samenkomsten waar we het Evangelie prediken.

Het derde principe

Als wolk van getuigen vormen we voor geïnteresseerden huisgroepen om kennis te maken met Jezus en Zijn missie, en hen als discipelen alles te leren onderhouden wat Jezus geboden heeft.

Jezus’ missie is meer dan aanspreken van mensen op straat. Zo verlangen we ernaar dat meer en meer mensen kennis maken met Jezus en Zijn heerlijke Evangelie. Dit doen we door huisgroepen te vormen waarin we geïnteresseerden aan de hand van de Bijbel meer leren over Jezus. 

Daarnaast nodigt Jezus iedereen uit om Hem te volgen, van Hem te leren en zo het eeuwige leven te ontvangen. Daarom stimuleren we persoonlijk discipelschap waarin we een tijd intensief optrekken met iemand en zo voorleven wie Jezus is (1 Korinthe 4:16).

Het vierde principe

Als wolk van getuigen uit verschillende plaatselijke gemeenten werken we samen met plaatselijke gemeenten en organisaties met hetzelfde doel: Het prediken van geloof, bekering en vergeving van zonden.

Als getuigen van Jezus, die van Hem verschillende gaven hebben gekregen, verlangen we ernaar om samen te werken met anderen om zo als één lichaam met verschillende leden en functies Jezus’ missie uit te voeren.

Hoewel ons land verdeeld is, er veel onenigheid is en we in details vaak veel verschillen, verlangen we ernaar om als Jezus’ getuigen samen te werken in de hoofdzaken.

Doordrenkt met dezelfde Geest hebben we elkaar nodig en kunnen we Jezus’ missie niet uitvoeren zonder samenwerking met plaatselijke gemeenten en organisaties. En met de gaven die Jezus ons gegeven heeft, is het ons verlangen om aanvullen wat in plaatselijke gemeenten en organisaties ontbreekt.

Het vijfde principe

Als wolk van getuigen zien we toe op de veiligheid en (geestelijke) gezondheid van de getuigen door aan elkaar verantwoording af te leggen.

In deze gebroken wereld waarin we ook als volgelingen van Jezus nog niet volkomen verlost zijn van de neiging om te zondigen en de gevolgen van de zonde, is openheid en integriteit van levensbelang, ook voor de betrouwbaarheid van ons getuigenis.

We komen in aanraking met gevallen mensen die geneigd zijn tot zonde, daarom zien we erop toe dat we daarin nooit alleen staan maar twee aan twee op pad gaan.

Daarnaast willen we situaties die tot zonde kunnen leiden vermijden. We beschermen onszelf en elkaar door grote waarde te hechten aan het afleggen van verantwoording.